Brand briefDesignPrint designStrategie & Insight

Česká pošta: Jak připravit etický kodex ve spolupráci se zaměstnanci?

Klient: Česká pošta

Problém

Etický kodex představuje pro Českou poštu (ČP) velmi důležitý dokument, který zaměstnancům představuje firemní hodnoty a zásady etického chování. Česká pošta usiluje o to, aby se její pracovníci mohli s Etickým kodexem co nejlépe ztotožnit, přijmout jej a respektovat. Proto se rozhodla sladit jeho obsah s tím, jak chápou a žijí značku Česká pošta a její hodnoty sami zaměstnanci.

“Dnes, kdy je velký tlak na „in house“ řešení úkolů, je stále potřeba (ne-li nutnost) mít k dispozici takový erudovaný, svěží a hlavně nezaujatý pohled na situaci uvnitř firmy, jaký nám přinesli Idealisti. Díky tomu je možné se vyvarovat chybných řešení, ale naopak připravit taková, která budou vlastními lidmi přijata a bez výhrad.”

Petr Dobrý, HR expert ČP

Řešení

Na začátku našeho projektu jsme prostřednictvím rešerše zmapovali etické kodexy tuzemských i zahraničních společností, působících v podobném segmentu jako ČP. Jejich přístupy nám posloužily jako příklady k určení “území dobré a špatné praxe”. Následně jsme provedli sérii rozhovorů s vybranými zaměstnanci ČP a kvalitativní sondu na velkém vzorku pracovníků ČP odpovídajícím její zaměstnanecké struktuře. Díky tomu jsme získali hluboký vhled do toho, jak zaměstnanci vnímají značku ČP a její firemní hodnoty, do jaké míry se tyto hodnoty prolínají do jejich každodenní práce a jak jsou o nich informováni. Na základě těchto poznatků jsme navrhli novou koncepci kodexu a zrevidovali jeho grafickou podobu.